Rashtriya Swayamsevak Sangh is formed by Keshav Baliram Hedgewar