Des Raj Goyal - Rashtriya Swayamsevak Sangh-Radhakrishna Prakashan (1979)